چنانچه سفارش شما قبل از ساعت 11 صبح ثبت شده و تاييد شود سفارش تا ساعت 16 همانروز در تهران تحويل شما خواهد شد . سفارش هاي شهرستان نيز در صورت ثبت و تاييد قبل از ساعت 11 بسته بندي و تحويل پست پيشتاز مي شود . سفارشهاي ثبت و تاييد شده بعد از ساعت 11 صبح در اولين روز كاري بعد انجام خواهد شد . توجه كنيد روزهاي جمعه و ايام تعطيل رسمي روز كاري محسوب نمي شوند . سفارشهاي شهرستان در صورت ثبت و تاييد قبل از ساعت 11 صبح با توجه به دوري و نزديكي به تهران ظرف 48 تا 72 ساعت در آدرسي كه ثبت نموده ايد تحويل شما خواهد شد . شما مي توانيد از طريق وبسايت http://itemtracking.post.ir و با وارد كردن كد 20 رقمي كه توسط پيامك و ايميل بعنوان كد رهگيري براي شما ارسال شده است ، در هر لحظه از وضعيت مرسوله خود آگاه شويد .